Zdrava Glava

Očuvanje mentalnog zdravlja
Grad Zagreb

Ovisnost o internetu i videoigrama

Kako smo ranije naveli, izazovno vrijeme u kojem živimo je imalo značajan utjecaj na naš dosadašnji način života, na to kako komuniciramo jedni s drugima, obavljamo posao ili kako provodimo slobodno vrijeme. I prije izolacije radi koronakrize postojala je sve raširenija upotreba interneta u svakodnevnom životu, internet ima gotovo svako kućanstvo, pristup internetu je danas ne samo preko kompjutora nego i preko televizora ili pametnih satova  i ono što je važno naglasiti živimo u vremenu kada medijski sadržaji imaju sve veću ulogu u formiranju identiteta. Izolacija je opet dodatno naglasila ulogu interneta koji nam je omogućio da komuniciramo s bliskim osobama ili obavljamo posao, slušamo predavanja ili treniramo. S obzirom na tako veliki broj korisnika interneta, raste i broj osoba čije je korištenje interneta problematično do te mjere da neki od njih razvijaju ovisnost o internetu.

Za razliku od osoba koje internet koriste za posao ili za studijske ili poslovne obveze, gdje govorimo o funkcionalnoj upotrebi interneta, kod osoba koje su ovisne  internetu najčešće se radi o ovisnosti o specifičnim sadržajima koje internet nudi. U  novije se vrijeme sve više „priklanja“ definiranju ovisnosti o internetu kao ovisnosti o specifičnim aktivnostima na internetu. Kao najčešće „vrste“ ovisnosti na navode se ovisnost o online video igrama, ovisnost o društvenim mrežama te ovisnost o pornografskim sadržajima.

Kako prepoznati ovisnost o internetu i videoigrama?

U kliničkoj slici ovisnika o internetu postoje najčešće sljedeći znakovi: ponavljana pretjerana uporaba interneta unatoč saznanju o postojanju psihosocijalnih problema, laganje o „količini” vremena provedenog na internetu, ugrožavanje ili gubitak važne veze, posla ili obrazovne/poslovne mogućnosti zbog korištenja interneta te gubitak pojma o vremenu i zanemarivanje osnovnih životnih potreba zbog korištenja interneta. Zastupljenost ove ovisnosti u općoj populaciji kreće se od 1% do 3% s naglaskom na adolescente i studente kao posebno ranjive skupine.

Kako pomoći ovisniku o internetu?

U liječenju ovog složenog problema postoji značajna razlika u odnosu na ostale oblike ovisnosti jer ovdje ne možemo kao cilj liječenja postaviti potpunu apstinenciju kako je to slučaj kod na primjer kockanja ili alkoholizma. U liječenju ovisnosti o internetu naglasak je na razvijanju socijalnih i komunikacijskih vještina, vještina organiziranja slobodnog vremena te jačanju samopoštovanja i samopouzdanja. Djecu i adolescente treba usmjeravati prema korištenju interneta s ciljem ispunjavanja obveza i zabave, a ne kao sredstvo za izgradnju identiteta.

Liječenje i pomoć kod ovisnosti o Internetu provodi se u Dnevnoj bolnici Kliničke bolnice Sveti Ivan u kojoj se provodi kompleksan i dugotrajan psihoterapijski protokol u koji je uključeno više stručnjaka iz područja zaštite mentalnog zdravlja.

Na poveznici provjerite ukoliko ste ovisni o internetu i videoigrama.

DNEVNA BOLNICA ZA OVISNOST O INTERNETU I VIDEOIGRAMA

Više na: https://pbsvi.hr/dnevne-bolnice/dnevna-bolnica-za-ovisnost-o-internetu-i-videoigrama/